Vermogen Beheer

Beheer van het vermogen

– De bestuurders en vrijwilligers van het Stichting Turks Sociaal Cultureel Centrum Tukem genieten geen beloning of vergoeding bij uitoefening van activiteiten namens de stichting. Eventuele vergoeding voor gemaakte onkosten is wel mogelijk;
– De penningmeester doet betaling aan crediteuren welke levering hebben gedaan;
– De boekhouding wordt verzorgd door de penningmeester;
– De penningmeester zorgt voor het financiële jaarverslag;
– De financiële jaarrekening wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht;
– Indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboeking kosten, inschrijving kamer van koophandel, reisdeclaraties en overige onkostendeclaraties. Veelal worden de kosten van reizen door het bestuur voor eigen rekening genomen.

Besteding van het vermogen

– Het Stichting Turks Sociaal Cultureel Centrum Tukem dient haar vermogen conform de statutaire doelstelling feitelijk te besteden aan haar doelstellingen;
– Leden en sponsors ondersteunen het Stichting Turks Sociaal Cultureel Centrum Tukem door eenmalige of periodieke bijdragen. Zij kunnen voor hun bijdrage(n) een bestemming aangeven voor een bepaald project;
– De informatiebijeenkomsten zoals lezingen, debatten en symposia zijn vrij toegankelijk en er worden geen toegangskosten verrekend;
– Bij ontbinding wordt een eventueel batig saldo besteed overeenkomstig het doel van de stichting.