Lagere Termijn

Het Stichting Turks Sociaal Cultureel Centrum Tukem streeft ernaar groter te worden, maar deze groei mag nooit groter zijn dan de organisatie aan kan. De vereniging mag nooit zo groot worden dat de statutaire doelstellingen niet meer bereikt kunnen worden. Het bestuur van het Stichting Turks Sociaal Cultureel Centrum Tukem, Yusuf Yorulmaz Voorzitter Amsterdam, 17 Juli 2018

Read More

Vermogen Beheer

Beheer van het vermogen – De bestuurders en vrijwilligers van het Stichting Turks Sociaal Cultureel Centrum Tukem genieten geen beloning of vergoeding bij uitoefening van activiteiten namens de stichting. Eventuele vergoeding voor gemaakte onkosten is wel mogelijk; – De penningmeester doet betaling aan crediteuren welke levering hebben gedaan; – De boekhouding wordt verzorgd door de penningmeester; – De penningmeester zorgt voor het financiële jaarverslag; – De financiële jaarrekening wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht; – Indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboeking kosten, inschrijving kamer van koophandel, reisdeclaraties en overige onkostendeclaraties. Veelal worden de kosten van reizen door het bestuur voor eigen rekening genomen. […]

Read More

Fondswerving

Fondswerving

Het aantrekken van aangeslotenen Het aanvragen van subsidies Het aantrekken van sponsors Het in ontvangst nemen van giften De vereniging beoogt niet het maken van winst.

Read More

Bestuur

Bestuursleden

Het bestuur van het Stichting Turks Sociaal Cultureel Centrum Tukem bestaat uit 5 leden. Te weten: Voorzitter : Y. Yorulmaz Penningmeester : R. Ölmez Penningmeester : B. Yasar Penningmeester : R. Altun

Read More

Commissies

Commissies

Naast het dagelijkse bestuur kent het Stichting Turks Sociaal Cultureel Centrum Tukem een aantal commissies, die elk op een bepaald gebied opereren. De commissies zijn als volgt ingedeeld: a. Sociale en Culturele activiteiten Deze commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van culturele en sociale evenementen, evenals voor de humanitaire activiteiten. b. Sport Deze commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van sportactiviteiten c. Educatie en Welzijn Deze commissie is verantwoordelijk voor conferenties, seminars, lezingen, cursussen enz. d. PR en Publicatie Deze commissie draagt verantwoording voor het promoten van het TCC naar potentiële leden en andere geïnteresseerden.

Read More

Doel van de Stichting

Doel van de stichting

Het bevorderen van de integratie en actieve participatie van de Turken in de Nederlandse samenleving en het bevorderen van een onderlinge aanpassing in de samenleving, door Turken kennis te laten maken met de Nederlanders en de Nederlanders met de Turken.

Read More

Activiteiten

Activiteiten

Het Stichting Turks Sociaal Cultureel Centrum Tukem tracht haar doelen middels de volgende activiteiten te bewerkstellingen: – organiseren van conferenties, seminars en workshops – verzorgen van excursies – organiseren van cursussen – organiseren van sociale en culturele evenementen – het geven van voorlichting op het gebied van onderwijs, arbeid, opvoeding, gezondheid etc. – gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan diverse organisaties op het gebied van hun beleid t.a.v. de Turken (en andere allochtonen) – het bevorderen van overleg en samenwerking met en tussen instellingen, zowel binnen als buiten Amsterdam – het beschermen van m.n. de jongeren tegen slechte gewoonten, zoals gokken en het gebruiken van verdovende middelen – hulp bieden bij het oplossen van […]

Read More